บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
โปรแกรม ระบบบริหาร งานบุคคล และเงินเดือน ค่าจ้าง

โปรแกรม ระบบบริหาร งานบุคคล และเงินเดือน ค่าจ้าง

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : Human Payroll 2019 โปรแกรม เงินเดือน งานบุคคล
ราคา : 15,000 บาท

Human Payroll2019 Version 15 เป็นโปรแกรมบริหารงานบุคคลและระบบเงินเดือน
สำหรับส่วนราชการ บริษัทและองค์กรทางธุรกิจทั่วไป ประกอบด้วยระบบงานหลัก 3 ระบบ ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศบุคลากร
1.1 บันทึก จัดเก็บ และรายงานข้อมูลบุคลากร/พนักงาน (ได้ไม่จำกัด ชุด Enterprise)
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด การศึกษา วันเข้าทำงาน หมู่โลหิต คู่สมรส
บิดา-มารดา ฯลฯ
1.3 รูปภาพ และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงาน โดยไม่จำกัดจำนวนรูปภาพ
1.4 ประวัติการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน, ประวัติการดำรงตำแหน่ง และการได้รับเงินเดือน
1.5 ผลงานและความสามารถพิเศษ, ที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
1.6 เอกสารประกันสังคม สปส.1-03/1, สปส.6-07, สปส.6-08, สปส.6-09, สปส.1-10 (แบบใหม่
เริ่มใช้มีนาคม 2547) ทั้งใช้แบบพิมพ์ และส่งด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (Diskette)
1.7 พิมพ์บัตรประจำตัวพนักงาน พร้อมรูปภาพและแถบรหัสบาร์โคด (BAR CODE) โดยใช้
เครื่องพิมพ์ชนิด Laser, Ink jet หรือ ชนิดหัวเข็ม
2. ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
2.1 บันทึกและรายงานการจ่ายเงินเดือนและ/หรือค่าจ้างรายวัน (วันทำงานxอัตราค่าจ้าง/วัน)
2.2 การจ่ายค่าจ้างรายวัน สามารถคำนวณจากอัตราค่าจ้างรายวัน
(ค่าแรงรายวัน x วันทำงาน), ชั่วโมง OT x อัตรา OT/ชั่วโมง (OT 1, 1.5, 2.0, 3.0)
2.3 แสดงและพิมพ์รายงานสรุปรายได้ ของพนักงานรายบุคคล, พิมพ์ใบแจ้งรายได้ (Pay Slip)
2.4 พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, จัดทำ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก ทั้งใช้แบบพิมพ์
และส่งด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (Diskette)
2.5 พิมพ์รายการเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานส่งธนาคาร และ ส่งข้อมูลในรูป Diskette
3. ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน
3.1 ลงเวลาปฎิบัติงาน (รูดบัตรแถบบาร์โค้ด ชนิดต่อพ่วงคีย์บอร์ดหรือ USB PORT)
โดยใช้บัตรประจำตัว ที่ทำจาก ข้อ 1.7 หรือบัตรชนิดบาร์โคดอื่น ๆ หรือป้อนหัสด้วยคีย์บอร์ด
3.2 นำข้อมูลจากบัตรตอกหรือสมุดลงเวลาทำงานมาบันทึกรายวันหรือสรุปได้
3.3 แสดงและแก้ไขการมาปฏิบัติงานของพนักงานรายวัน / รายคน
3.4 รายงานสรุปการมาปฏิบัติงาน ,การลา และการขาดงานของพนักงาน รายวัน รายเดือน
รายปี (กำหนดช่วงเวลาได้ตามต้องการ)
3.5 โปรแกรมลงเวลา (TimeAttend2014) ใช้ร่วมกับเครื่องรูดบัตรแถบบาร์โค้ดหรือแม่เหล็ก
จะแสดงรูปภาพและเสียงบุคลากร และเสียงแจ้งผลการรูดบัตร เช่น สวัสดีคะ คุณสุชาดา
บันทึกเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะ วันนี้คุณมาสายนะคะ... เป็นต้น
3.6 สามารถนำเข้าและรายงานข้อมูลการลงเวลาทำงาน หรือ เวลาเข้า-ออกสำนักงาน
จากเครื่อง Time Attendance ในรูปของ Text File (.TXT) จากเครื่อง Time Attendance
ทุกยี่ห้อ/ทุกประเภท เช่น
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ [Finger Scan Recorder]
- เครื่องรูดบัตรแถบบาร์โค้ด [Barcode Reader]
- เครื่องทาบ/อ่านคลื่นแถบแม่เหล็ก [Poxy Magnetic Reader]